Een echte Zelhem 'se auto rijschool

Rijden Met Marcel, De Auto rijschool voor Zelhem en omgeving
De rijschool voor autorijles . Auto rijles voor Zelhem en omgeving , Hengelo Gelderland, Doetinchem, Achterhoek, Varsseveld .

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Autorijschool “ Rijden met Marcel “ , alswel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

Onder ‘kandidaat’ als in de algemene voorwaarden genoemd, wordt hierna verstaan ‘de leerling’. Onder leerling wordt tevens verstaan ‘cursist’, ‘ouder’, ‘wettelijke vertegenwoordiger’ of ‘bedrijf’ als de bepaling in de algemene voorwaarden betrekking heeft op het betalen van de lesprijs en/of andere kosten verband houdende met het verstrekken van rijonderricht of andere diensten, door Autorijschool “ Rijden met Marcel “ aan de leerling. Indien in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘hij’ of ‘zij’, wordt tevens verstaan ‘zij’ of ‘haar’.

1. Verplichtingen van de rijschool

1.1 De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 De leerling krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.

1.3 De tijdsduur van de te geven rijles, wordt volledig benut voor de leerling.

1.4 Een proefles is een gewone rijles. De proefles wordt gegeven naar het niveau van de leerling. Is een proefles bijvoorbeeld een eerste rijles, dan wordt er een eerste rijles gegeven met alle uitleg die nodig is, volgens het door de rijschool gebruikte lesprogramma. Is een proefles géén eerste les, dan wordt naar het aanvangsniveau gekeken.

De kosten van genoemde proefles bedraagt het op dat moment geldende uurtarief van een rijles

1.5 Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.6 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.7 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.8 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van: ziekte van de instructeur, een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden, overheidsmaatregelen, brand, vernieling door derden, oorlog, epidemieën, pandemieën, rellen, terrorisme en diefstal, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of bij lange afwezigheid van minimaal 1 maand een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

2. De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling verstrekt zijn persoonsgegevens.

• Volledige naam

• Woon adres

• 06 telefoonnummer

• E-mail adres

• geboortedatum

2.3 De persoonsgegevens van de leerling worden door de rijschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

2.4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Autorijschool “ Rijden met Marcel “ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursus - artikel 2.9, 3.3, 3.4, 8.2, 9

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Autorijschool “ Rijden met Marcel “ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Aan de hand van deze verwerking kan de rijschool: de les uitvoeren, de leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem/haar tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem/haar gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen. Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per

week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.

2.6 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

Ophalen / Terugbrengen

Het ophaal en terugbreng adres van de leerling is het: thuis/ woon / verblijf adres.

Tenzij ( vooraf!! ) anders is afgesproken met de instructeur.

2.7 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter dient dit wel 48 uur van te voren gemeld te worden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

Zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend !!

De annuleringstijd van afspraken die na 's avonds 20:00, op zondag, of op een erkende feestdag worden geannuleerd, gaat in op de volgende werkdag 07:30

Annuleringskosten Binnen 48 uren: 50%

Annuleringskosten Binnen 24 uren: 100%

2.8 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is.

Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.

Indien er sprake is van een dringende reden : “Rijden met Marcel “ bepaalt te allen tijde over de gegrondheid van een eventuele dringende reden.

2.9 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.

2.10 De Leerling verstrekt informatie over een ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen.

2.11 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.2, 2.8, 2.9 en 2.10 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.12 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.9 en 2.10 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

3. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden

3.1 Betalingen zijn contant, met de pinpas en contactloos (ook met de telefoon) mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden tijdens of aan het eind van iedere les. Of via een bankoverschrijving, dit moet voor aanvang van de les op de rekening bijgeschreven staan.

3.1a Wij accepteren géén biljetten van € 200,00 en € 500,00 !

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 14 dagen na de factuur datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan kunnen de lessen worden stop gezet tot de factuur betaalt is.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.

b. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: De reeds afgenomen lessen worden in rekening gebracht volgens het op dat moment geldende uurtarief. Het overblijvende bedrag wordt gecrediteerd op de bankrekening, aan de leerling.

4. Rij(her)examen en Tussentijdse Toets (TTT)

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

4.3 De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een geldig paspoort of geldige identiteitskaart.

Geen geldig paspoort/ID kaart op de dag van het examen /TTT = GEEN examen of Tussentijdse Toets.

Restitutie van het betaalde examengeld is op geen enkele manier mogelijk.

Het is ook belangrijk dat de leerling gedurende de rijlessen een geldig paspoort/ID kaart bij zich heeft i.v.m de identificatieplicht.

5. Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie ook artikel 2.2 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 +2.10 )

b. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

6. Aanvullende afspraken

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

7. Lespakketten

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. De instructeur bepaald ten alle tijde wanneer het examen voor een leerling zal worden aangevraagd.

7.2 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

7.4 Afgenomen lespakketten zijn 1 jaar geldig ingaande datum factuur.

Afgenomen lespakketten dienen in een aaneengesloten periode te worden gereden. (vakanties en overige bijzonderheden gaan in overleg).

Ook dient een leerling bij een afgenomen lessenpakket flexibel te zijn in tijd en in beschikbare dagen om het plannen van de rijles mogelijk te maken.

De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met de rijschool voor het maken van rijlesafspraken.

**Zie ook artikel 10 in deze voorwaarden.

7.5 Je zit niet vast aan een pakket.

Als tijdens de opleiding blijkt dat je minder lessen nodig hebt om je rijbewijs te halen bij Autorijschool “ Rijden met Marcel “, dan passen we dat aan. Je rijdt en betaalt alleen de lessen die je nodig hebt, geen les meer. Het aanpassen van het aantal rijlessen, is geen enkel probleem en gaat in overleg met je instructeur.

8. Vrijwaring

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding/bekeuring plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 Als de Leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. (zie ook 2.10) Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De leerling is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of over-rijding tijdens de rijles en het praktijkexamen.

9.2 De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/ of grove schuld van de leerling en door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

9.3 De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de leerling, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

10. Beëindiging rijopleiding

10.1 De leerling kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen. De leerling kan niet zonder meer aanspraak maken op restitutie van het betaalde lessenpakket . Dit kan alleen als er sprake is van een dringende) reden(en). Indien er sprake is van een dringende reden : “Rijden met Marcel “ bepaalt te allen tijde over de gegrondheid van een eventuele dringende reden.

10.2 De rij-instructeur kan deze lesovereenkomst schriftelijk beëindigen indien de leerling de voorwaarden niet naleeft.

10.3 Bij langdurige ziekte heeft de rij-instructeur de mogelijkheid de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden. De Rijschool zal in dit geval het vooruitbetaalde tegoed minus betaalde examengelden, afgenomen rijlessen volgens het op dat moment geldende uurtarief en administratiekosten aan de leerling betalen Het te verrekenen bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de leerling.

10.4 Betaalde examengelden van niet afgenomen examens worden, indien er aan de voorwaarden wordt voldaan en na goedkeuring van het CBR overgemaakt op het rekeningnummer van de leerling. De rijschool gebruikt hiervoor de gegevens zoals deze aan de rijschool door de leerling zijn verstrekt of de gegevens die reeds bij de aanmelding en/of betaling bij de rijschool zijn opgegeven door de leerling.

11. Overmacht

11.1 De verkeersschool kan niet verplicht worden tot het nakomen van de voorwaarden indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: verkeersongeval, verkeersstoring, weersomstandigheden, ziekte van de instructeur van de verkeersschool, overheidsmaatregelen, brand, vernieling door derden, oorlog, epidemieën, pandemieën, rellen, terrorisme en diefstal.

11.2 Is er sprake van een overmachtssituatie, dan stelt de verkeersschool de leerling daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal met de leerling een nieuwe afspraak voor de rijles worden gemaakt of zal door de verkeersschool een vervangende instructeur worden ingezet, zonder dat de leerling aanspraak kan maken op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie of restitutie van het betaalde lesgeld.

12. Klachtenregeling

12.1 De leerling kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rijinstructeur een beroep doen op bemiddeling door de Rijschool.

12.2 Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.

12.3 Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.

12.4 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

!! Tot slot en belangrijk!!

Rijles Contant, met de pinpas of contactloos afrekenen na de les of de betaling dient vóór aanvang les op de rekening te staan van Autorijschool “ Rijden met Marcel “.

De instructeur wacht max.15 min op de afgesproken plaats, ben je er dan nog niet, wordt de les doorberekend. Het blijft jouw verantwoordelijkheid om op het afgesproken tijdstip van je rijles naar buiten te komen.

Identificatieplicht

Het is van belang dat je bij elke rijles je (geldige) ID bij je hebt.

Gezondheidsverklaring

Bent u gezond genoeg om een rijbewijs te halen of uw rijbewijs te verlengen? Dit beoordeelt het CBR met de Gezondheidsverklaring.

Deze vult U zelf in.

Op deze manier weet u zeker dat u veilig de weg op gaat. Bij Uw situatie leest u wanneer u een Gezondheidsverklaring moet invullen.

https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring.htm

U bent zelf verantwoordelijk voor de gezondheidsverklaring. Deze verantwoordelijkheid ligt NIET bij de rijschool.